Zaznacz stronę

W dzisiejszych czasach bezpieczeństwo przeciwpożarowe jest jednym z najważniejszych aspektów, które należy wziąć pod uwagę przy projektowaniu i budowie obiektów przemysłowych. W Polsce istnieją specjalne przepisy prawne dotyczące rozwiązań przeciwpożarowych, których celem jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa dla pracowników oraz ochrona mienia przed pożarem. W tym artykule omówimy wymagania bezpieczeństwa w budynkach przemysłowych, różnice między rozwiązaniami dla przemysłu a budownictwa mieszkalnego oraz koszty i korzyści stosowania rozwiązań przeciwpożarowych w budownictwie przemysłowym. Przedstawimy również specyfikę rozwiązań na dachy płaskie oraz klapy dymowe i świetliki dachowe przemysłowe w halach produkcyjnych. Ponadto, opowiemy o nowoczesnych technologiach w dziedzinie przeciwpożarowej, które pozwalają na jeszcze skuteczniejsze zabezpieczenie obiektów przed pożarem. Zapraszamy do lektury!

Przepisy polskiego prawa dotyczące rozwiązań przeciwpożarowych

W Polsce istnieje wiele przepisów prawnych dotyczących zabezpieczeń przeciwpożarowych w budownictwie, zarówno dla sektora przemysłowego, jak i mieszkalnego. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na ustawę o ochronie przeciwpożarowej oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W tych aktach prawnych znajdują się szczegółowe wymagania dotyczące m.in. materiałów używanych do budowy obiektów, systemów detekcji pożaru czy dróg ewakuacyjnych.

W przypadku budynków przemysłowych szczególną uwagę należy zwrócić na Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych. Zgodnie z tym aktem prawnym, hale produkcyjne muszą być wyposażone w odpowiednie systemy oddymiania oraz instalacje p.poż., takie jak hydranty czy gaśnice. Ponadto, obowiązkowe są również specjalistyczne klapki dymowe oraz świetliki dachowe, które mają na celu zapewnienie skutecznej wentylacji pomieszczeń oraz umożliwienie szybkiego ugaszenia ewentualnego pożaru.

Warto również wspomnieć o normach PN-B-02867:2013 oraz PN-B-02871:2015, które określają wymagania dotyczące systemów oddymiania i wentylacji w budynkach przemysłowych. Stosowanie się do tych przepisów jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz minimalizacji ryzyka powstania pożaru. Dlatego też, inwestując w nowoczesne technologie przeciwpożarowe oraz dbając o ich prawidłową eksploatację, można znacząco zwiększyć poziom ochrony obiektu przed niebezpiecznymi zdarzeniami.

Ustawa o Ochronie Przeciwpożarowej

 • Data uchwalenia: 24 sierpnia 1991 r.
 • Aktualna wersja od: 8 września 2023 r.
 • Dziennik Ustaw: Dz.U.2022.2057 t.j.

Kluczowe przepisy

 1. Art. 1 [Zakres ochrony przeciwpożarowej]: Obejmuje zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru oraz zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru.
 2. Art. 2 [Definicje]: Wyjaśnia terminy takie jak „zapobieganie pożarowi” i „działania ratownicze”.
 3. Art. 3 [Osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie przed pożarem]: Określa obowiązki osób fizycznych, prawnych, organizacji i instytucji w zakresie zabezpieczenia przed pożarem.
 4. Art. 4 [Obowiązki właściciela budynku]: Wymienia obowiązki właścicieli budynków w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym przestrzeganie wymagań techniczno-budowlanych i wyposażenie w urządzenia przeciwpożarowe.
 5. Art. 5 [Obowiązek połączenia systemu alarmowego]: Dotyczy obowiązku połączenia systemów sygnalizacji pożarowej z obiektem komendy Państwowej Straży Pożarnej.
 6. Art. 6 [Obowiązek spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej]: Określa obowiązki urzędów, instytucji, organizacji i przedsiębiorców w zakresie uwzględniania wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Tabela przepisów prawa dotyczących rozwiązań przeciwpożarowych

ArtykułOpisData Wejścia w Życie
Art. 1Zakres ochrony przeciwpożarowej24 sierpnia 1991 r.
Art. 2Definicje24 sierpnia 1991 r.
Art. 3Osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie przed pożarem24 sierpnia 1991 r.
Art. 4Obowiązki właściciela budynku24 sierpnia 1991 r.
Art. 5Obowiązek połączenia systemu alarmowego24 sierpnia 1991 r.
Art. 6Obowiązek spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej24 sierpnia 1991 r.

Te informacje przedstawiają podstawowe aspekty polskiego prawa dotyczącego ochrony przeciwpożarowej, w tym kluczowe artykuły i daty ich wejścia w życie.

Wymagania bezpieczeństwa w budynkach przemysłowych

W budynkach przemysłowych, takich jak hale produkcyjne czy magazyny, bezpieczeństwo pożarowe odgrywa kluczową rolę. W związku z tym, wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej są znacznie wyższe niż w przypadku budownictwa mieszkalnego. Przede wszystkim należy zadbać o odpowiednią konstrukcję obiektu oraz zastosowanie materiałów trudnopalnych i niepalnych. Ponadto, ważne jest również zapewnienie właściwego systemu detekcji i sygnalizacji pożaru, który umożliwi szybką reakcję służb ratunkowych.

Kolejnym istotnym aspektem są drogi ewakuacyjne oraz wyjścia awaryjne, które muszą być odpowiednio oznakowane i dostępne dla pracowników w każdym momencie. W przypadku dużych obiektów przemysłowych warto rozważyć instalację specjalnych klap dymowych oraz przemysłowych świetlików dachowych, które ułatwią odprowadzenie dymu i ciepła w razie pożaru. Dzięki temu możliwe będzie szybsze ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia oraz zmniejszenie ryzyka zagrożeń dla zdrowia i życia osób znajdujących się na terenie zakładu.

Warto również pamiętać o regularnych szkoleniach pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz prowadzeniu ewidencji sprzętu gaśniczego i innych urządzeń związanych z bezpieczeństwem pożarowym. Wszystkie te działania mają na celu nie tylko spełnienie wymogów polskiego prawa, ale przede wszystkim zapewnienie jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa dla pracowników oraz minimalizację strat materialnych w przypadku wystąpienia pożaru. Inwestycja w odpowiednie rozwiązania przeciwpożarowe to inwestycja w długotrwałe funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz jego rozwój.

Tabela przedstawiająca wymagania bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynkach przemysłowych w Polsce

KategoriaWymagania i ZasadyOpis
Prawo BudowlaneOchrona przeciwpożarowaKażdy obiekt budowlany, w tym przemysłowy, musi być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem i zapewniać odpowiednią ochronę przeciwpożarową.
Klasy Odporności OgniowejKlasy A-EKlasyfikacja budynków przemysłowych według odporności ogniowej, zależna od czynników takich jak gęstość obciążenia ogniowego, zagrożenie wybuchem, wysokość i powierzchnia budynku.
Urządzenia PrzeciwpożaroweRóżne typyStosowanie urządzeń takich jak stałe samoczynne urządzenia gaśnicze wodne, instalacje do oddymiania, systemy sygnalizacji pożaru (SSP), oświetlenie awaryjne, przeciwpożarowy wyłącznik prądu.
Zagrożenia PożaroweSpecyfika przemysłowaSzczególne zagrożenie pożarowe w przemyśle związane z ilością i sposobem składowania materiałów palnych, konstrukcją budynków, nieładem i brakiem nadzoru.
Wymagania UbezpieczeniowePonadstandardowe rozwiązaniaFirmy ubezpieczeniowe mogą wymagać zastosowania dodatkowych rozwiązań przeciwpożarowych, np. systemów tryskaczowych.
Wybór ZabezpieczeniaZależność od obciążenia ogniowegoWybór środków ochrony przeciwpożarowej zależy od gęstości obciążenia ogniowego i oceny zagrożenia wybuchem.
Systemy Sygnalizacji Pożaru (SSP)Wymagane przez prawoAutomatyczna sygnalizacja pożaru jest wymagana, a w przypadku stałych urządzeń gaśniczych możliwe jest zrezygnowanie z instalacji sygnalizacyjno-alarmowej, ale wymagane jest połączenie z PSP.

Tabela zawiera podstawowe informacje o wymaganiach bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynkach przemysłowych, zgodnie z polskim prawem.

Różnice między rozwiązaniami dla przemysłu a budownictwa mieszkalnego

Rozwiązania przeciwpożarowe stosowane w budownictwie przemysłowym różnią się od tych używanych w budynkach mieszkalnych pod wieloma względami. Przede wszystkim, obiekty przemysłowe, takie jak hale produkcyjne czy magazyny, są zwykle znacznie większe i mają inne wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego. W związku z tym, systemy przeciwpożarowe muszą być odpowiednio dostosowane do specyfiki tego typu budynków.

W przypadku budynków mieszkalnych priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom oraz ochrona ich mienia. Dlatego też stosuje się tu głównie czujniki dymu, gaśnice czy hydranty wewnętrzne. Natomiast w obiektach przemysłowych konieczne jest zastosowanie bardziej zaawansowanych rozwiązań, takich jak automatyczne systemy gaśnicze (np. na bazie gazu), kurtyny wodne czy specjalistyczne drzwi i ściany ognioodporne. Ponadto, ze względu na dużą powierzchnię hal produkcyjnych oraz magazynów, niezbędne są również odpowiednie systemy ewakuacji oraz oznakowania drogi ewakuacyjnej.

Kolejną istotną różnicą między rozwiązaniami dla przemysłu a budownictwa mieszkalnego są wymagania prawne oraz normy techniczne. W Polsce obowiązują różne przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej w zależności od rodzaju budynku, jego przeznaczenia oraz wielkości. Dla budynków przemysłowych istnieją bardziej rygorystyczne wymogi, które muszą być spełnione, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Należy więc dokładnie zapoznać się z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi, aby właściwie dobrać i zastosować odpowiednie rozwiązania przeciwpożarowe zarówno w budownictwie mieszkalnym, jak i przemysłowym.

Tabela – różnice między rozwiązaniami przeciwpożarowymi stosowanymi w przemyśle a tymi w budownictwie mieszkaniowym

AspektPrzemysłBudownictwo Mieszkaniowe
Zagrożenie pożaroweWysokie, ze względu na obecność materiałów łatwopalnych, procesów produkcyjnych, magazynowania substancji chemicznych.Zazwyczaj niższe, głównie związane z użytkowaniem domowym i obecnością materiałów łatwopalnych w mniejszej skali.
Klasyfikacja odporności ogniowejWymagane wyższe klasy odporności ogniowej, często specyficzne dla danego typu produkcji lub magazynowania.Zazwyczaj niższe wymagania dotyczące klasy odporności ogniowej, zależne od lokalnych przepisów budowlanych.
Systemy gaśniczeBardziej zaawansowane systemy, np. tryskaczowe, gazowe, pianowe, często automatyczne.Prostsze systemy, głównie przenośne gaśnice, w niektórych przypadkach tryskacze w budynkach wielorodzinnych.
Systemy sygnalizacji pożaruBardziej złożone, często zintegrowane z systemami zarządzania budynkiem, automatyczne wykrywanie i alarmowanie.Prostsze systemy, głównie dymowe i cieplne detektory pożaru, alarmy dźwiękowe.
Ewakuacja i drogi ewakuacyjneSkomplikowane plany ewakuacji, liczne drogi ewakuacyjne, oznakowanie, oświetlenie awaryjne.Prostsze plany ewakuacji, zazwyczaj mniej dróg ewakuacyjnych, odpowiednie oznakowanie.
Przepisy i normyBardziej rygorystyczne, często specyficzne dla danego sektora przemysłowego.Ogólne przepisy budowlane i przeciwpożarowe, mniej skomplikowane niż w przemyśle.
Kontrola i nadzórRegularne, szczegółowe kontrole przeciwpożarowe, często wymagane przez przepisy branżowe lub ubezpieczycieli.Kontrole zazwyczaj mniej rygorystyczne, często ograniczające się do podstawowych wymagań przepisów budowlanych.

Koszty i korzyści stosowania rozwiązań przeciwpożarowych w budownictwie przemysłowym

Stosowanie rozwiązań przeciwpożarowych w budownictwie przemysłowym wiąże się z pewnymi kosztami, jednak warto zwrócić uwagę na korzyści płynące z ich zastosowania. Inwestycja w odpowiednie systemy ochrony przeciwpożarowej może znacznie zmniejszyć ryzyko powstania pożaru oraz jego skutki, co w dłuższej perspektywie przekłada się na oszczędności finansowe i większe bezpieczeństwo pracowników oraz mienia przedsiębiorstwa. Ponadto, stosowanie nowoczesnych technologii w dziedzinie przeciwpożarowej może wpłynąć na obniżenie kosztów eksploatacji budynków oraz ubezpieczenia mienia.

Warto również pamiętać, że inwestycje w rozwiązania przeciwpożarowe mogą być wspierane przez różne programy dotacyjne, zarówno krajowe, jak i unijne. Dzięki temu przedsiębiorcy mają możliwość uzyskania dodatkowych środków finansowych na realizację projektów związanych z poprawą bezpieczeństwa pożarowego swoich obiektów. Warto więc bieżąco monitorować dostępne programy pomocowe i starać się o wsparcie finansowe dla swojego przedsiębiorstwa.

Zastosowanie odpowiednich rozwiązań przeciwpożarowych w budownictwie przemysłowym może również wpłynąć na wizerunek firmy oraz jej pozycję na rynku. Przedsiębiorstwa, które dbają o bezpieczeństwo swoich pracowników i inwestują w nowoczesne technologie, są postrzegane jako bardziej odpowiedzialne i profesjonalne. Dlatego warto rozważyć zastosowanie takich rozwiązań nie tylko ze względów praktycznych, ale także dla podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku.

Specyfika rozwiązań na dachy płaskie

Dachy płaskie są często stosowane w budynkach przemysłowych, takich jak hale produkcyjne czy magazyny. Ze względu na ich specyfikę, wymagają zastosowania odpowiednich rozwiązań przeciwpożarowych, które różnią się od tych stosowanych w budownictwie mieszkalnym. W przypadku dachów płaskich istotne jest zapewnienie skutecznej wentylacji oraz odprowadzenia dymu i ciepła w razie pożaru.

W przypadku dachów płaskich, jednym z kluczowych elementów systemu przeciwpożarowego są właśnie klapki dymowe oraz świetliki dachowe. Klapki dymowe umożliwiają szybkie i efektywne odprowadzenie dymu oraz ciepła na zewnątrz budynku, co może znacząco ułatwić ewakuację osób oraz ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia. Świetliki dachowe natomiast pełnią funkcję zarówno oświetleniową, jak i wentylacyjną – wpuszczają do wnętrza naturalne światło słoneczne oraz umożliwiają cyrkulację powietrza.

Warto również wspomnieć o innych rozwiązaniach stosowanych na dachy płaskie w budownictwie przemysłowym, takich jak np. systemy detekcji pożaru czy zraszacze przeciwpożarowe. Wszystkie te elementy powinny być odpowiednio dobrane i zintegrowane, aby zapewnić jak najwyższy poziom bezpieczeństwa w przypadku pożaru. Ważne jest również regularne przeglądy oraz konserwacja systemów przeciwpożarowych, aby utrzymać ich sprawność na optymalnym poziomie.

Klapki dymowe i świetliki dachowe w halach produkcyjnych

Klapki dymowe oraz świetliki dachowe to nieodłączne elementy systemów przeciwpożarowych w halach produkcyjnych. Ich głównym zadaniem jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji, a także ułatwienie ewakuacji dymu i ciepła w przypadku pożaru. Dzięki temu, możliwe jest zminimalizowanie strat materialnych oraz zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników. Warto zwrócić uwagę na fakt, że klapki dymowe i świetliki dachowe muszą spełniać szereg wymogów określonych przez polskie przepisy prawne, takich jak normy PN-EN 12101 czy Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dotyczące warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

W przypadku hal produkcyjnych stosuje się zarówno klapki dymowe o konstrukcji pionowej, jak i poziomej. Wybór odpowiedniego rodzaju klapek zależy od specyfiki obiektu oraz jego funkcji. Klapki pionowe montowane są na ścianach budynków, natomiast klapki poziome znajdują się na dachu hali. Ważnym aspektem jest również dobór odpowiednich materiałów – klapki wykonane ze stali nierdzewnej lub aluminium są bardziej odporne na korozję niż te wykonane z blachy ocynkowanej. Ponadto, warto zainwestować w klapki dymowe wyposażone w systemy sterowania automatycznego, które umożliwiają szybką reakcję na zagrożenie pożarowe.

Świetliki dachowe pełnią natomiast funkcję oświetleniową oraz wentylacyjną. W halach produkcyjnych często stosuje się świetliki przemysłowe, które charakteryzują się większą odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz lepszymi parametrami izolacyjnymi. Ponadto, świetliki dachowe mogą być wyposażone w specjalne systemy oddymiania, które współpracują z klapkami dymowymi i ułatwiają ewakuację dymu podczas pożaru. Warto również pamiętać o regularnym przeglądzie i konserwacji tych elementów, aby zapewnić ich prawidłowe działanie oraz wysoką skuteczność w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego.

Nowoczesne technologie w dziedzinie przeciwpożarowej

W ostatnich latach rozwój technologii przyczynił się do powstania wielu nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie przeciwpożarowej. Dzięki nim, budynki przemysłowe mogą być jeszcze bardziej bezpieczne i chronione przed ewentualnymi pożarami. Jednym z takich innowacyjnych rozwiązań są inteligentne systemy wykrywania dymu i ognia, które potrafią szybko zidentyfikować zagrożenie oraz automatycznie uruchomić odpowiednie procedury gaśnicze.

Kolejnym przykładem nowoczesnych technologii w dziedzinie przeciwpożarowej są tzw. „zielone” systemy gaśnicze, które wykorzystują naturalne substancje gaszące, takie jak woda czy dwutlenek węgla. Te ekologiczne rozwiązania pozwalają na skuteczne zwalczanie pożarów, jednocześnie minimalizując negatywny wpływ na środowisko naturalne oraz zdrowie pracowników. Warto również wspomnieć o zaawansowanych systemach kontroli dostępu do budynków przemysłowych, które ograniczają ryzyko podpalenia czy niekontrolowanego rozprzestrzeniania się ognia.

Współczesny rynek oferuje także szeroką gamę materiałów budowlanych o wysokiej odporności ogniowej, co jest szczególnie istotne w przypadku budynków przemysłowych, gdzie często przechowywane są łatwopalne substancje czy materiały. Stosowanie takich materiałów, jak beton ognioodporny czy specjalistyczne farby i powłoki ochronne, pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa obiektów oraz ograniczenie strat wynikających z ewentualnych pożarów. Wszystkie te nowoczesne technologie przyczyniają się do poprawy standardów bezpieczeństwa w budownictwie dla przemysłu.

🔥 Czy szukasz profesjonalnej firmy, która zajmie się montażem klap dymowych, świetlików przemysłowych oraz wyłazów dachowych na dach płaski? 🔥

Zapraszamy do kontaktu z Firmą „GULAJSKI” Rafał Gulajski – liderem na rynku w tych dziedzinach! Nasza siedziba znajduje się w Kopienicy, woj. Śląskie, ale działamy na terenie całego kraju.

👷‍♂️ Nasza oferta to gwarancja najwyższej jakości produktów i usług. Zdobyte przez lata doświadczenie pozwala nam na realizację nawet najbardziej wymagających projektów. Nasze klapy dymowe, świetliki przemysłowe i wyłazy dachowe na dach płaski to produkty, które spełnią oczekiwania najbardziej wymagających klientów.

📞 Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się więcej o naszej ofercie!

 • Firma „GULAJSKI” Rafał Gulajski
 • ul. 1-go Maja 7e 42-674 Kopienica gm. Zbrosławice /k. Gliwice Śląsk
 • woj. Śląskie Powiat. Tarnowskie Góry
 • Tel.: 504 496 873
 • Tel/fax.: +48 (32) 236 30 05
 • Fax.: +48 (32) 441 63 99 E-mail: [email protected]

Zapraszamy do współpracy! 🤝

Oceń: